ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Biểu 24

                                                                                          (Kèm theo công văn số 252/BC-ĐHKTCN)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí

I

Học phí hệ chính quy chương tŕnh
đại trà năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

                                                                              16,250,000

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

                                                                                9,750,000

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Đại học

triệu đồng/năm

 

4.1

Đại học chính quy tập trung dài hạn

 

 

 

Khối ngành kỹ thuật

triệu đồng/năm

                                                                                6,500,000

 

Khối ngành kinh tế

triệu đồng/năm

                                                                                5,500,000

4.2

Đại học liên thông chính quy

 

 

 

Khối ngành kỹ thuật

triệu đồng/năm

                                                                                9,750,000

 

Khối ngành kinh tế

triệu đồng/năm

                                                                                8,250,000

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

I

Học phí hệ chính quy chương tŕnh
khác năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Đại học

 

 

 

Chương tŕnh tiên tiến

triệu đồng/năm

                                                                              17,000,000

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

5

Đại học

triệu đồng/năm

 

 

Khối ngành kỹ thuật

triệu đồng/năm

                                                                                9,750,000

 

Khối ngành kinh tế

triệu đồng/năm

                                                                                8,250,000

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

IV

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

                                                                                   107,168

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

                                                                                     32,610

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

                                                                                     72,104

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

                                                                                       2,454

 

 

Thái nguyên, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đă kư)

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

TS. Trần Minh Đức